Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Dębicy

ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

tel. 14 680 91 00,
fax 14 680 91 03

4c6tB247Y67keo8kcrEyuFLrKcWCOGTDeNC4WsSoSaVXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

JIEsx2jgLoiNBuZ5OVnbROdAut6NqzYF-4ZsTmKd56VXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

-mErZ3GAGSSPAUBqmyPyF-MPT4lkXyck6QQZSS01mCRXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

AzSnMqRFRgzuqRMlurddqr_njfd1AKqOhbaOznN1jjRXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

pkxktGZyNoS6FptS6uuVeGalSjOXVFFMC10m6YH3QldXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

3MNCsTloZev_DDfRwD7HnB_WzrUgYu6QYyc876MshyxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

tPRVEEKSFQOTHzWJnJ7AYocZ2DAlz9F1ZWLP5XUhSmxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

f-tYtsszDNC50J2htWmT9WapLyIu4PlidhQRvyto_MFXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

ZTJfranlU6-Dkpuw6Mg8xNBY3oMK6ZXlQKTFlZ53vghXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

tybV1mKkx3ysNapA4MgwC47uJgdP_auPG_URPhBGEWZyYJn7Iaju_xq6yKjWxU3r5v7aZN8qwNtS6hVtBMgqUQ

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się w szczególności:

 1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa powyżej, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W tym przypadku pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
Art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

 Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu pierwszego firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD.

 - w przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

 • 10 – produkcja artykułów spożywczych,
 • 11 – produkcja napojów,
 • 12 – produkcja wyrobów tytoniowych,
 • 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,
 • 14 – produkcja odzieży,
 • 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
 • 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • 17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 • 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • 19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 • 24 – produkcja metali,
 • 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych,
 • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
 • 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 • 31 – produkcja mebli,
 • 32 – pozostała produkcja wyrobów,
 • 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

- w przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcji H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

 • 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,
 • 50 – transport wodny,
 • 51 – transport lotniczy,
 • 52 – magazynowanie i działalność wspomagająca transport,
 • 53 – działalność pocztowa i kurierska

- w przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcji Qw nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

 • 86 – opieka zdrowotna,
 • 87 – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 • 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania.

W ramach tego priorytetu w roku 2017 nie będą finansowane z KFS wymienione w art. 108 pkt 1fc ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalistyczne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tzn. nie mają matury),

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz.978).

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia (na podstawie § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia):

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Monika Erazmus-Homik 17 13 (parter)  +48 14 680 91 67  
Anna Kurcz 18 13 (parter)  +48 14 680 91 64

Krzysztof Kita 19 13 (parter)  +48 14 680 91 64

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 9 ]
ikona PDF ZASADY 13-06-17 12:54 314.62KB pobierz
ikona PDF zalacznik_nr_1_do_ZASAD 13-06-17 12:54 359.35KB pobierz
ikona PDF zalacznik_nr_2_do_ZASAD 13-06-17 12:54 337.83KB pobierz
ikona PDF zalacznik_nr_3_do_Zasad 20-09-17 11:39 349.46KB pobierz
ikona DOC KFS wniosek 2017 10-08-17 10:32 518KB pobierz
ikona DOCX zalaczniki_1_2_do_wniosku.docx 10-08-17 10:32 23.48KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 10-08-17 08:50 44.62KB pobierz
ikona PDF FORMULARZ informacji de minimis 10-08-17 10:31 417.03KB pobierz
ikona PDF Barometr zawodów 2017r. 13-06-17 13:24 538.84KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:51 | Redagował: Dawid Nauka 2017-07-12 13:42
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3958
 • kp1SjS9uSIxPosBl4pOWtFnH_ZaPbDm-OsFWkQUOOl5JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • nYdaX2As3TCK58pd28piva70bzp8GDXcpAjCTR1HYSZJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 3kO8lpgPXyEYFmiMcoRfWh1WrRZmvfA5EUOubu8jjA9JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • tmZdPQE1FGFVsuZM_7K2nB6Z1nBUdI_QgsJb7U_VO2xJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 7Xk9DzOftMlqwEKb396rJ2sXek8Fx0_ayG8nH2BQ385JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • fBVdlsb0eP344hhSZmSei8HkKS93ajAZ8XUwBGoyJrJJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • lUuz7PfCXgJh27Lg8FW5oxGRfBwRzwFpGRoXYZn7jjVJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • X079_IFxbN8QYHaHMjb1zhm9EeeXVsNYHrZntaEgTFpJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • u1M-RIPhN6Cfq72FToH2JCDvHf_40_WiVFDdCw0YVa1JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • ZSeY_v3XWLeVY6BhltsAu3S7U7m2lUYCKbH1vKjpHlBXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • JVXX5VrJRksFWni_mCjJslXK_-xVtsjvu1JTZ7y7NTxXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • YbTk70YmM7L7n3U8BJXuokdu16UBK3vJB0iS4i7EqIJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • Np20ztfAgbgTCD97aZL42e-ceRMrFeLW_2n_uvoh3EdXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • iUTMz8gFZUwe6Z70CDcbd-Hz9eaTGAqy0kzswcE3kwhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • 7sRzfmAadcREf-saMUzp3_NKNzk-C78fFb0gYijsUmJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • y1QFFzeTp3gDKkMpL6Iame3VU43Y6CcYdbGteQYC5y5XYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • HQyQ9MOfemkK9SiOXoF4qFbXqD8zrd_TkyrbjlaLbKhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • U4e9t11TNsxZ3evingMAntm8aRLRwtGNSUe01wf3NvlXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • Z9ldP6Qp_42LHe4372_GeED_B-TEALylMwFQUmR-eWdXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

 • ePqQUq_KmBfeOiQeRJ4w4sbJr5fL_ghYDwnNhfjFNVJXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl